"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
สถิตินักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559
   สถิตินักเรียนรายเดือน
  ปีการศึกษา 2559  
  ปีการศึกษา 2558  
  ปีการศึกษา 2557  
  ปีการศึกษา 2556  
  ปีการศึกษา 2555  
   สถิตินักเรียนรายวัน
 
ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2