"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ติดต่อ / สอบถาม

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)           
ตั้งอยู่เลขที่ 58  หมู่ 1  ถนนริมน้ำ 
ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 22000
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์  0 3943 6581    โทรสาร 0 3943 6580
website  www.lasalle.ac.th
https://www.facebook.com/lasalle.chan.5?fref=ts

คลิกดูภาพใหญ่