"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
สารสนเทศฝ่าย
       งานบริหารจัดการ
       งานธุรการ
       งานสัมพันธ์ชุมชน
       งานอาคารสถานที่
       งานบุคลากร
       งานสารสนเทศ