นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าร่วมโครงการ CSR ร่างกายของหนูและการดูแลสุขภาพ จัดโดย โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี ในวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นักเรียนและผู้ปกครอง มาลงทะเบียนเรียนและฟังประกาศผลสอบ ในวันที่ 23 ต.ค. 52
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 24 ต.ค.52
CSR และร่างกายของหนู
ลงทะเบียนเรียน ประกาศผลสอบ
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี สืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง" ประกวดหนูน้อยนมพมาศ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 และได้มอบกระทง ให้กับวัดจันทนาราม วัดหนองอ้อ และศาลเจ้าพ่อสระบาป จังหวัดจันทบุรี
จัดการสอบธรรมศึกษา ให้กับนักธรรมชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ร่วมงานแถลงข่าวอาสนวิหาร 100 ปี ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ประเพณีลอยกระทง
สอบธรรมศึกษา
งานแถลงข่าวอาสนวิหาร 100 ปี
     
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมกับนักเรียนคาทอลิกแขวงจันทบุรี เข้า ร่วมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วมกิจกรรม "เขตพื้นที่ประหยัดพลังงาน" โครงการลดการใช้พลังงาน โรงพยาบาลพระปกกล้าสีเขียว . . . เพื่อเมืองสีเขียว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ร่วมพิธีเทิดเกียรติศีลมหาสนิท แขวงจันทบุรี โอกาสฉลองวัดพระคริสตราชา ปีพระสงฆ์ ค.ศ. 2009 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
 
รณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต
โครงการลดการใช้พลังงานฯ
ฉลองวัดประตง
     
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ร่วมเข้าค่ายสัมผัสชีวิต "เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา" แกนนำนักเรียน Y.C.S. ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี จังหวัดสระแก้ว
พระมหาไพฑูรย์ ได้อบรมนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในการจัดทำสื่อหนังกระดาษกระดุ๊กกระดิ๊ก ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
"ค่ายคณิต-วิทย์ พิชิตสิ่งแวดล้อมน้อมนำตามรอยพ่อ" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าย Y.C.S. ครั้งที่ 2
พระมหาไพฑูรย์อบรมทำสื่อฯ
ค่ายคณิต-วิทย์พิชิตสิ่งแวดล้อมฯ
กิจกรรมสวดมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
ประมวลภาพกีฬาสี "ลาซาเลี่ยนเกมส์" โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ได้เข้าอบรมเรื่อง "การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา" ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน
อบรมการจัดทำหลักสูตร
สวดมนต์ถวายเป็นพระกุศล
กีฬาสีปี 2552