"พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมาน และจะกลับคืนพระชนมชีพ
จากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์
ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป " (ลก 24:46-47)
รู้จักใช้ รู้จักรักษา คือคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ห้องสมุดรักการอ่าน
โครงการขยะทองคำ
ชมรมครูคาทอลิก
ชมรมครูพุทธ
ลูกเสือลาซาล
ผลงานนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
บทเรียนออนไลน์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
27 พฤษภาคม 2553
เชิญผู้ปกครองนักเรียนทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาขบูชา
21 พฤษภาคม 2553

นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบเตรียมจิตใจรับศีลกำลัง

20 พฤษภาคม 2553
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาส
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
สมศ.รอบ 2

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)
ที่ สมศ.33898/2550 ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2551

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมรับศิลกำลัง
และคณะครูคาทอลิกร่วมแห่พระคัมภีร์
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมอวยพรคุณพ่อยอด คุณพ่อวิเชียร
คุณพ่อเอกราช คุณพ่อสมนึก
เนื่องในโอกาสครบวาระการทำงาน
ในอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาิพิทักษ์) จัดอบรม
Gat Pat ให้กับนักเรียนชั้นม. 6
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ศิษย์เก่าลาซาลบางนารุ่นที่ 13
เยี่ยมชมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5-6
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมเรื่อง "โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2553-2555 (SP2)"
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1
และมอบสวัสดิการเสื้อผ้าให้แก่คณะครู
ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
ร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง
"การจัดทำโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้"
โรงเรียนลาซาลบางนา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมไว้อาลัย
ภราดาซัลวีโนศักดา กิจเจริญ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมประชุม
สรุปงานในปีการศึกษา 2552
และวางแผนการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 10 พฤษภาึคม 2553
คนเก่งลาซาล
ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.พรรวินท์ จิตรสุนทร
ด.ญ. วิมลสิริ สมัครพันธ์
ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน
บรรยายธรรมะระดับภาค
ประจำปี 2553
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู
ที่ได้รับปริญญา
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 9.ม.ค. 2553
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงวิภาณัฐ บุญมา
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวูซู "เมืองช้างเกมส์" กีฬานักเรียน
นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
ในวันที่ 21-29 มกราคม 2553
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะทางภาษาไทย
ในงานจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ
วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2553
 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
10 พ.ค. 53
โรงเรียนเปิดทำการ
ตามปกติ
15 พ.ค.53
ลงทะเบียนเรียน
ทุกระดับชั้น
ขายหนังสือ เสื้อผ้า
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
16 พ.ค.53
ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.1
17 พ.ค.53
เปิดภาคเรียนที่ 1/2553
ความเป็นลาซาล
องค์อุปถัมภ์ครู
จิตตารมณ์ลาซาล
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
เทศกาลสำคัญ
28 พฤษภาคม 2553: วันวิสาขบูชา
สุขสันต์วันเกิดคุณครู
ไม่มีวันเกิดคุณครู
 
หน่วยงานราชการ
การศึกษา/ความรู้
คาทอลิก
อ่านข่าวประจำวัน