ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ผอ.ณัฐฎนิช พงษ์พานิช นำคณะครู และนักเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ผอ.ณัฐฎนิช พงษ์พานิช
นำคณะครู และนักเรียน
อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" ปี 2559 ภาคกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค.59 และ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ณ ศุนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"
ปี 2559 ภาคกลาง รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค.59
และ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559
ณ ศุนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบอุปกรณ์ดนตรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 กันยายน 2559 มอบอุปกรณ์ดนตรี
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กันยายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอบรมแกนนำนักเรียน เพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 "เราพอใจความเมตรตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอบรมแกนนำนักเรียน
เพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต
ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
"เราพอใจความเมตรตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา"
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์สู่จันทบุรีเมืองแห่งความสุข" ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี วันที่ 9 กันยายน 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หลักสูตร
"พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
สู่จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2559
ยินดีต้อนรับ... คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 กันยายน 2559
ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
อ.เมือง จ.สระแก้ว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2559
TO BE NUMBER ONE คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2559


TO BE NUMBER ONE

คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2

ณ ลาซาลสเตเดียม

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 8 กันยายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2559 พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2559
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สุขสันต์วันเกิดคุณครู

 

 

คุณครูเกรียงไกร
ปวงสุข


 

3 ก.ย.

 

 

คุณครูสุกัญญา
กองจินดา

 

 

3 ก.ย.

 

 

คุณครูอันเร
ไชยเผือก

 


4 ก.ย.

 

 

คุณครูสุปรียา
เจริญสรรพพืช

 

4 ก.ย.

 

 

คุณครูวัชรี
น้ำจันทร์8 ก.ย.

 

 

โปสตุลันต์ สุรสิทธิ์
มือแป

 

 

12 ก.ย.

 

 

คุณครูสุพัตรา
บุญตา


14 ก.ย

 

 

คุณครูนพมาศ
วิสพันธ์

 

 

16 ก.ย.

 

 

คุณครูภัทรพร
โชคอนันต์รัตนา16 ก.ย.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

กันยายน 2559

 

 

Next>>

 

อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

5 ก.ย. - สอบอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
7 ก.ย. - เดย์แคมป์ ป.1-3
8 ก.ย. - มิสซาวันเกิดแม่พระ
9 ก.ย. - เดย์แคมป์ ป.4
9-10 ก.ย. - ค่ายลูกเสือ ป.5-6
16-17 ก.ย. - ค่ายลูกเสือ ม.1
22 ก.ย.

- ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
จากจังหวัดเพชรบูรณ์

28 ก.ย. - ทอสอบการอ่าน การเขียน ป.1
28-30 ก.ย. - สอบปลายภาค 1/2559
30 ก.ย. - ค่ายลูกเสือ ม.3

เทศกาลสำคัญ

ประวัติวันพระราชทานธงชาติไทย 28กันยายนของทุกปีรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์