ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
วารสารลาซาล เล่ม 114
วารสารลาซาล เล่ม 113
วารสารลาซาล เล่ม 112
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 108
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
 
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
 
GAT/PAT สทศ

ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557 ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 ตุลาคม 2557
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี

คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2557

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม. 3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 “รักประชาธิปไตย มองไกลสู่อาเซี่ยน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1
“รักประชาธิปไตย มองไกลสู่อาเซี่ยน"
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ “เสื่อจันทบูรเลิศค่า ภูมปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์จันทบุรี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“เสื่อจันทบูรเลิศค่า ภูมปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์จันทบุรี”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 16 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

ทอล์คโชว์การกุศล "ให้ใจ"
โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
และ คุณมาร์ติน วีลเลอร์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา(ภาคกลางและภาคตะวันออก) โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
"โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557
ครูดีในดวงใจ

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปี2557

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพรนัชชา เกิดพุ่มนาค ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงนภัสสร ผดุงศิลป์ ชั้น ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพนัชกร จำรัสศรี ชั้น ป.6/1
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงฐิติพร บุญเปี่ยม ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงกชศุภาลักษณ์ บูลแนล เดอบอนน์วิล โกล็อมบ์ ชี้น ป.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงรุจรวี บุญเหลือ ชั้น ป.6/1
ไดัรับรางชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันเขียนเรียงความ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
ไดัรับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูเจษฎา
พลอยประเสริฐ

 

1 ต.ค.

คุณครูประไพพิศ

พรหมประพันธ์

19 ต.ค.

คุณครูปิยพร
ชัยศักดิ์ประเสริฐ

 

23 ต.ค.

คุณครูพิรุณวดี
สาโยธา

 

24 ต.ค..

คุณครูนภาลัย
มิ่งขวัญ

 

28 ต.ค.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

1-3 ต.ค. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557
3-8 ค่ายสัมผัสชีวิตและจิตอาสา
6-22 ต.ค.
ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
6 ต.ค. ฟังผลสอบและลงทะเบียนซ่อม 0
7 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาอบรมหลักสูตร ณ LSB
7-8 ต.ค.
เรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0
8 ครูประจำวิชา ม.1-3 ส่งคะแนนใบขาวที่หัวหน้าระดับชั้น
9 ครูประจำวิชา ป.1-6 ส่งคะแนนใบขาวที่หัวหน้าระดับชั้น
9-10 ต.ค.
-สอบซ่อมนักเรียนที่ติด 0
-ครูประจำวิชา ประถม ม.ต้น และ ม. 6 กรอกคะแนนระบบ  MAS
10 ต.ค. ครูประจำวิชา ม.4-5 ส่งคะแนนใบขาวที่หัวหน้าระดับชั้น
13–14–15 ต.ค. ครูประจำวิชา ม.4–5 กรอกคะแนนระบบ MAS
16-17 ต.ค. ครูประจำวิชาตรวจเช็คคะแนนและ
รับใบประกาศผลสอบ
23 ต.ค.
วันปิยมหาราช
ลงทะเบียนเรียน 2/2557
27 ต.ค.
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

เทศกาลสำคัญ

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557


รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์