ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
วารสารลาซาล เล่ม 114
วารสารลาซาล เล่ม 113
วารสารลาซาล เล่ม 112
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 108
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
 
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
 
GAT/PAT สทศ

ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
ไข้เลือดออกป้องกันได้
ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 16 กันยายน 2557

ค่ายบูรณาการวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนรู้สู่กระบวนการคิด เพื่อชีวิตพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

ทอล์คโชว์การกุศล "ให้ใจ"
โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
และ คุณมาร์ติน วีลเลอร์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา(ภาคกลางและภาคตะวันออก) โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
"โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 กันยายน 2557

การอบรมโครงการผู้นำนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 กันยายน 2557

พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาส ฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557
ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
ค่ายพักแรมต่อต้านยาเสพติด ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้นป.5-6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมแกนนำตามโครงการ
“สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE (นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำห้องเรียนสีขาว
TO BE NUMBER ONE
(นวัตกรรมห้องเรียนสีขาว TO BE NUMBER ONE)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 สิงหาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

Concert TO BE NUMBER Lasalle Chanthaburi Music Festival  ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 สิงหาคม 2557 Concert TO BE NUMBER ONE
Lasalle Chanthaburi Music Festival  
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ครูดีในดวงใจ

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปี2557

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพรนัชชา เกิดพุ่มนาค ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงนภัสสร ผดุงศิลป์ ชั้น ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพนัชกร จำรัสศรี ชั้น ป.6/1
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงฐิติพร บุญเปี่ยม ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงกชศุภาลักษณ์ บูลแนล เดอบอนน์วิล โกล็อมบ์ ชี้น ป.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงรุจรวี บุญเหลือ ชั้น ป.6/1
ไดัรับรางชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันเขียนเรียงความ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
ไดัรับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงศศิวัฒน์ ลีประเสริฐ นร.ชั้น ม.2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดเรียงความ ประเภทมัธยมศึกษา
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวธนพร ดอกเดื่อ นร.ชั้น ม.5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดคำขวัญ ประเภทมัธยมศึกษา
"ทูบีนัมเบอร์วัน ส่งเสริมสร้างสรรค์
ป้องกันยาเสพติด ปรับเปลี่ยนแนวคิด ชีวิตมีสุข"
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายรัตนพล อ่อนสี นร.ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
จาก
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายรัตนพล อ่อนศรี นร.ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลชมเชยการพูดสุนทรพจน์
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557
โดยสำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวชวาลา ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ (15661)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.บูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรม

 

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูเกรียงไกร
ปวงสุข

 

3 ก.ย.

คุณครูสุกัญญา
มั่นพรรษา

 

3 ก.ย.

คุณครูอันเร
ไชยเผือก

 

4 ก.ย.

คุณครูสุปรียา
เจริญสรรพพืช

 

4 ก.ย.

คุณครูเกศินี
สิทธิโชติ

 

5 ก.ย..

คุณครูมัทนี
สีมา

 

6 ก.ย.

คุณครูวัชรี
น้ำจันทร์

 

8 ก.ย.

ภราดาอัครวัฒน์
จีระอมรินทร์

 

13 ก.ย.

คุณครูนพมาศ
วิศพันธ์

 

16 ก.ย..

คุณครูภัทรพร
โชคอนันต์รัตนา

 

16 ก.ย.

ภราดานิรันดร์
สุขสันต์กระสิทธุ์

 

17 ก.ย.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

3 ก.ย.
พิธีรับมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง
7-10 ก.ย.
จัดนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง
ณ มหาวิทยาลัยพระนคร
8 ก.ย.
พิธีมิสซาฉลองแม่พระบังเกิด
8-9 ก.ย.
อบรม Tablet ป.3 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์
10 ก.ย.
ค่ายวิชาการ ม.ต้น "เรียนรู้สู่กระบวนการคิด
เพื่อชีวิตพอเพียง
18-19 ก.ย.
อบรม Tablet ม.2 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์
19-20 ก.ย.
สพป จบ 1 มานิเทศระดับประถมศึกษา

เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์