"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ ) ปีการศึกษา 2553
ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน จำนวน 9 วัด

1. ระดับอนุบาล
    ถวายวัดหนองอ้อ อ.เมือง จ.จันทบุรี วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553
2. ระดับประถมศึกษา
     ถวายวัดดอนตาล อ.เมือง จ.จันทบุรี  วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553
     ถวายวัดพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน