สถิติคุณคูร สำรวจถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
 
จำนวนคุณครูทั้งหมด ชาย หญิง
     
88 คน 24 คน 64 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
26 คน 12 คน 14คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
61 คน 11 คน 50 คน
 
จำนวนคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์เตียน
 
จำนวนคุณครู ชาย หญิง
1 คน 1 คน -