สถิตินักเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
 
จำนวนนักเรียนท้งหมด ชาย หญิง
     
1082 คน 550 คน 532 คน
 
จำนวนนักเรียนในแต่ระดับชั้น
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
อนุบาล 156 คน 81 คน 75 คน
       
ประถม 336 คน 188 คน 148 คน
       
มัธยมต้น 330 คน 156 คน 174 คน
       
มัธยมปลาย 260 คน 125 คน 135 คน
 
จำนวนนักเรียนในแต่ระดับชั้นแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้นอนุบาลแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
เตรียมอนุบาล 16 คน 9 คน 7 คน
อ.1/1 20 คน 10 คน 10 คน
อ.1/2 19 คน 10 คน 9 คน
อ.2/1 12 คน 14 คน 26 คน
อ.2/2 25 คน 17 คน 8 คน
อ.3/1 26 คน 11 คน 15 คน
อ.3/2 24 คน 12 คน 12 คน
รวม อนุบาล 156 คน 81 คน 75 คน
 
ระดับชั้นประถมแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ป.1/1 39 คน 21 คน 18 คน
ป.1/2 38 คน 23 คน 15 คน
ป.2/1 31 คน 14 คน 17 คน
ป.2/2 24 คน 11 คน 13 คน
ป.3/1 30 คน 13 คน 17 คน
ป.3/2 28 คน 22 คน 6 คน
ป.4/1 26 คน 11 คน 15 คน
ป.4/2 24 คน 18 คน 6 คน
ป.5/1 48 คน 28 คน 20 คน
ป.6/1 26 คน 12 คน 14 คน
ป.6/2 22 คน 15 คน 7 คน
รวม ประถม 336 คน 188 คน 148 คน
 
ระดับชั้นมัธยมต้นแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ม.1/1 29 คน 9 คน 20 คน
ม.1/2 37 คน 20 คน 17 คน
ม.1/3 35คน 20 คน 15 คน
ม.2/1 25 คน 14 คน 11 คน
ม.2/1 30 คน 12 คน 18 คน
ม.2/3 30 คน 20 คน 10 คน
ม.2/4 29 คน 18 คน 11 คน
ม.3/1 27 คน 5 คน 22 คน
ม.3/2 28 คน 7 คน 21 คน
ม.3/3 32 คน 13 คน 19 คน
ม.3/4 28 คน 18 คน 10 คน
รวม มัธยมต้น 330 คน 156 คน 174 คน
 
ระดับชั้นมัธยมปลายแยกเป็นห้องเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
ม.4/1 31 คน 8 คน 23 คน
ม.4/2 37 คน 27 คน 10 คน
ม.5/1 25 คน 5 คน 20 คน
ม.5/2 26 คน 14 คน 12 คน
ม.5/3 23 คน 16 คน 7 คน
ม.5/4 23 คน 13 คน 10 คน
ม.6/1 20 คน 11 คน 9 คน
ม.6/2 22 คน 5 คน 17 คน
ม.6/3 28 คน 15 คน 13 คน
ม.6/4 25 คน 11 คน 14 คน
รวม มัธยมปลาย 260 คน 125 คน 135คน