ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขัน
ในงานจัดนิทรรศการมหกรรม
วิชาการ วันการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2553 (คลิกดูรายละเอียด)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะทางภาษาไทย ในงาน
จัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ
วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2553
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงวิภาณัฐ บุญมา
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวูซู "เมืองช้างเกมส์" กีฬานักเรียน
นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
ในวันที่ 21-29 มกราคม 2553
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขัน
ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 9.ม.ค. 2553
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู
ที่ได้รับปริญญา
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553