"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

รายงานผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)

 

 

ทอง

เงิน

ทองแดง

14

23

6

 ที่

กลุ่มสาระ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

68

ทองแดง

11

2

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

81

ทอง

5

3

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3

68

ทองแดง

8

4

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-6

79

เงิน

4

5

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

72

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 2

7

8

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3

76.14

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1

9

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3

73

เงิน

6

10

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6

65

ทองแดง

6

11

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6

71.75

เงิน

5

12

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3

80

ทอง

6

13

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6

70.75

เงิน

9

14

 

 

 

 

สังคมศึกษาฯ

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3

75

เงิน

6

15

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6

64

ทองแดง

9

16

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3

73.5

เงิน

4

17

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-6

77.8

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 2

18

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3

65

ทองแดง

6

19

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6

76

เงิน

8

20

การประกวดมารยาทไทย ม.1-3

82.8

ทอง

7

21

การประกวดมารยาทไทย ม.4-6

74.2

เงิน

8

22

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3

76

เงิน

9

23

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6

75

เงิน

6

24

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3

75

เงิน

9

25

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2

26

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3

87

ทอง

4

27

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-6

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1

28

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3

73

เงิน

11

29

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6

76

เงิน

8

30

ขับร้องประสานเสียง

82.6

ทอง

ชนะเลิศ

31

การงานอาชีพฯ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3

80

ทอง

ชนะเลิศ

32

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3

85

ทอง

4

33

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3

88

ทอง

ชนะเลิศ

34

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6

89.2

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

35

การแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6

84.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

36

การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิค (E-BOOK)

76.5

เงิน

8

37

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

72

เงิน

8

38

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6

84

ทอง

6

39

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6

76

เงิน

5

40

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6

85

ทอง

ชนะเลิศ

41

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speach

62

ทองแดง

5

42

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-6

71.2

เงิน

9

43

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  (Skit) ม.4-6

76.32

เงิน

5

44

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-6

76

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 


***เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค รวม  4  รายการ***

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  รายการ

1.       การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

2.       การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

3.       การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 รายการ

1.       การขับร้องประสานเสียง ม.4 – ม.6