ประวัติโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
 


     โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เป็นโรงเรียนของมิสชั่นไทยซึ่งเป็นโรงเรียนควบคู่ไปกับ วัดคาทอลิกการสอนไม่เป็นล่ำเป็นสัน ไม่ได้สอนภาษาไทย แต่เป็นการสอนภายในคณะ และเริ่มมีการสอนภาษาไทยเมื่อ 40 ปีก่อน ตอนนั้นชื่อโรงเรียน " โรงเรียนมารียาลัย " ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์แล้ว ขอโอนเป็นโรงเรียนประชาบาล สุดท้ายใน พ.ศ. 2467 ขอเป็น โรงเรียนราษฎร์

      โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เดิมใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ในครั้งแรกได้รับใบอนุญาตให้จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2488 มีบาทหลวงบุญชู ระงับพิษ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายประภาษ ชัยเจริญ เป็นครูใหญ่

      • พ . ศ . 2499 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 และได้รับการรับรองวิทยาฐานะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ที่จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2501 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปดังนี้

      • พ . ศ . 2505 ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มายังสถานที่ตั้งใหม่ ที่เลขที่ 58 หมู่ 1 ถนนสายริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิลาซาลจันทบุรี มีอาคารเรียนหลังแรกชื่อ “ เดอ ลาซาล ”

      • พ . ศ . 2507 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ ลาซาลจันทบุรี ”

      • พ . ศ . 2515 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

      • พ . ศ . 2520 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ LA SALLE CHANTHABURI (MANDAPITAK) SCHOOL”

      • พ . ศ . 2531 เปิดรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปฐมวัย 1 – 3

      • พ . ศ . 2533 จัดสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ทุน และสร้างบ้านพักนักเรียนทุน “ บ้านมิเกล ” เพื่อใช้เป็นที่พักของนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาแต่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนไม่สามารถเดินทาง ไป - กลับ ได้ และได้ดำเนินการต่อจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

      • พ . ศ . 2537 ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าลาซาลจันทบุรี - มารดาพิทักษ์ รับมอบป้ายโรงเรียน และสนามบาสเกตบอลที่ชมรมดำเนินการสร้างให้กับโรงเรียน

      • พ . ศ . 2538 สร้างอาคารเรียนหลังที่สอง “ อาคารพระหฤทัย ” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอาคาร 4 ชั้น 18 ห้องเรียน และรับโอนที่ดินทั้งหมดที่ คุณหวาน กิจพานิช คุณวิชัย กิจพานิช และคุณสุวรรณา พิชเยนทรโยธิน มอบให้เข้าเป็นของมูลนิธิลาซาล

      • พ . ศ . 2539 เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นเป็นพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถใ ช ้งานได้อย่างสมบูรณ์ จำนวน 130 เครื่อง พร้อมทั้งบริการจัดทำ ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการให้ นักเรียนได้กู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาของกระทรวงการคลัง

      • พ . ศ . 2540 สโมสรโรตารีจันทบุรีได้กรุณาดำเนินการก่อสร้างศาลารอรถสำหรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนจำนวน 1 หลัง

      • พ . ศ . 2541 สร้างอาคารเรียน “ มารดาพิทักษ์ ” สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จึงนับได้ว่าโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรีที่เปิดทำการสอนครบวงจรคือ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

      • พ . ศ . 2542 สร้างรั้วหน้าโรงรียน

      • พ.ศ. 2543 สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ปฐมวัย

     • พ.ศ. 2544 ปูกระเบื้องห้องดนตรี และห้องศิลปะ

     • พ.ศ. 2545 สร้างห้องกิจกรรมปฐมวัย

              - ปูกระเบื้องยางลานอเนกประสงค์

              - สร้างห้องประชุมเล็กลาซาล

              - สร้างห้องวิชาการ

              - สร้างห้องสมุดปฐมวัย

      • พ.ศ. 2546 สร้างซุ้มพักผ่อนสำหรับนักเรียนจำนวน 20 ซุ้ม

               - ลาดยางถนนทางเข้าโรงเรียน

               - สร้างศาลาแปดเหลี่ยมเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของนักเรียนเป็นกลุ่ม

               - สร้างห้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

               - สร้างอาคารเล็กโชว์ผลงานของโรงเรียน

               - ปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

               - ปูกระเบื้องห้องพัฒนาความประพฤติ

      • พ.ศ. 2547 สร้างห้องคหะกรรม

               - ปรับปรุงห้องน้ำชาย

               - สร้างห้องน้ำหญิง

               - สร้างอาคารอำนวยการ

               - ปรับปรุงห้องธุรการ

               - ปรับปรุงห้องสารสนเทศ

               - ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องเสียง

               - ทาสีอาคารเดอลาซาล

               - สร้างห้อง TO BE NUMBER ONE

      • พ.ศ. 2548 ปรับปรุงเขื่อนดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม

               - ดำเนินการพัฒนาสวนสมุนไพร

               - สร้างโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร

               - สร้างเรือนเพาะชำ

               - ตกแต่งภายในห้องสมุด และห้องประกอบการในอาคารอำนวยการ

               - สร้างเรือนไทย เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพันธ์ไม้ และพืชสมุนไพร

               - ซ่อม และสร้างโรงจอดรถครูเพิ่มเติม

      • พ.ศ. 2549 สร้างบรรยากาศเอื่อต่อการเรียนการสอน

               - ปูกระเบื้องบริเวณพื้น อาคารมารดาพิทักษ์

               - ปูกระเบื้องบริเวณใต้ถุนอาคารพระหฤทัย

               - สร้างโรงอาหารอนุบาลใหม่

               - ทำหลังคากันฝน อาคารมารดาพิทักษ์

               - ปรับปรุงห้อง Friend Conner

               - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องคอมพิวเตอร์ระดับช่วงชั้นที่ 2 - 4

               - ติดแอร์คอนดิชั่น ห้องหัวหน้าสายปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับช่วงชั้นที่ 4

               - ติดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

               - ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต

               - ปรับปรุงโรงอาหารครู

               - สร้างโรงจอดรถครู

      • พ.ศ. 2550 สร้างหลังคากันฝน อาคารเดอลาซาล

               - สร้างห้อง Sound Lab

               - สร้างห้องเคมี

               - ซื้อโปรเจคเตอร์จำนวน 3 ตัว

               - ปรับปรุงห้องหัวหน้าสายช่วงชั้นที่ 3

      ปัจจุบันโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) เป็นโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิลาซาล ในเครือโรงเรียนคาทอลิกสากลมี ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต / อธิการและผู้จัดการ นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ชาย - หญิง จำนวน 1, 620 คน ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 81 คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 20 คน อาคารเรียน 3 หลัง ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 6 ห้อง ระดับประถมศึกษา 16 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 ห้อง โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที่ด้อยโอกาส และมีความพร้อมให้ได้รับความเสมอภาคทางความคิดและสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของ
สังคมในอนาคต