"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

การเข้าใช้ห้องสมุด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กหญิงสิทธิสินี น้อยกุล
ป.3/1
2. เด็กหญิงปฐมาวรรณ คิดการ
ป.3/1
3. เด็กหญิงวาสินี ปุระณะ
ป.6/2
4. เด็กหญิงสุบงกช ทรงพุทธ
ป.3/1
5. เด็กหญิงศรันย์พร พูลเกษม
ป.6/1

 

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กชายอธิเทพ ตลับทอง
ม.3/2
2. เด็กชายศุภกฤต คุณสุข
ม.2/1
3. เด็กชายวีรภัทร สัตยาอภิธาน
ม.3/1
4. เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองดอนเหมือน
ม.1/3
5. เด็กชายภูชิสส์ สุวรรณรักษ์
ม.3/2

 

กิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กหญิงสุชาระดา สุตะคาน
ป.6/2
2. เด็กหญิงจุฑามาศ เลิสลำหวาน
ป.4/1
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ สุขสำราญ
ป.4/2
4. เด็กหญิงสุพิชญา เวชสรรเสริญ
ป.6/2
5. เด็กชายสุวโรจน์ แสงสาย
ป.4/2

 

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1. เด็กชายศิรวัฒน์ มิ่งเมือง
ม.1/3
2. เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์งาม
ม.1/3
3. เด็กหญิงชนิชา คำใสแสง
ม.1/3
4. เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแก้ว
ม.1/3
5. เด็กหญิงอาทิตยา น้ำพลอย
ม.2/2