"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๒)

 

 

ชื่อ-นามสกุล

รางวัล

กีฑา

๑. นายนันทกร สรณะ
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัดผสม)
๒. นายอัจฉริยะ ดอกไทร
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัดผสม)
๓. เด็กชายสวกฤต อิ่มอุไร
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัดผสม)
๔. นายสิริโรจน์ เนตรวิเชียร
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัดผสม)
๕. นายภาณุพงษ์ ผัดกระโทก
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร)
๖. นายนันทกร สรณะ
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร)
๗. นายไตรภพ ถิ่นวงศ์พรหม
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร)
๘. เด็กชายณัฐพงษ์ ชำนาญ
ชนะเลิศ
กรีฑาชาย (วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร)
๙. นายอัจฉริยะ ดอกไทร
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
กรีฑาชาย (วิ่งเขย่งก้าวกระโดด)
๑๐. นายสุทัศน์ สิทธิโยชน์
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
กรีฑาชาย (ทุ่มน้ำหนัก)