นักเรียนที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดลพบุรี

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4
1. นางสาวปัญชิกา สร้อยศรี
2. นางสาวอมลวรรณ กอบโลหะ
3. นางสาวขนิษฐา เดือนขาว
4. นางสาวสมฤดี เที่ยงแท้
5. นางสาวนฤมล อิ่มผ่อง
6. นายสุชาติ สุจอาภรณ์
7. นายรัชพล ลาภเกษมสุข
8. เด็กชายคิรวัฒน์ สวิงคูณ
9. นายวรุต เหลืองไทรงาม
10. นายสุรวิชณ์ โกษลานันท์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูรัตนา งามสุข
2. ครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3-4

1. นายวรุฒ เหลืองไทรงาม
2. นายรัตนชาติ มณีนิล
3. นายสมประสงค์สิทธิศร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูศิริพร รุ่งเรืองผล

การแข่งขันการประกวดขับขานประสาน เสียง ช่วงชั้นที่ 3-4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูอันเร ไชยเผือก

การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ช่วงชั้นที่ 3-4
1. นางสาวลีลาวดี สูงสกุล
2. นางสาวเกวลิน วิเศษ
3. นางสาวพัชรี กิจกังวาล

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ครูผู้ฝึกสอน
1. ครูสุรีย์รัตน์ พูลทรัพย์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นที่ 1-3
 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง