คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดยท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651 ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 7 เมษายน 1678 ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางรากฐานทางการศึกษาแบบคริสตชน สำหรับ บุตรหลานสามัญชนในสมัยนั้น ท่านจึงรวบรวมชายหนุ่มผู้มีใจร้อนรนในการทำงานนี้ขึ้นในปี ค.ศ.1680 นับเป็นจุดเริ่มต้นของคณะภราดาลาซาล

นอกจากการวางรากฐานทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับประถมแล้ว ท่านยังได้ริเริ่มสร้างโรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวศึกษา และวิทยาลัยฝึกหัดครูอีกหลายแห่ง ท่าน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 1719 พระธาตุของท่านได้รับการเคารพสักการะจากประชาชนจำนวนมาก ปัจจุบันเก็บพระธาตุไว้ที่ศูนย์กลางคณะลาซาล กรุงโรม ในวันที่
15 พฤษภาคม 1950 พระสันตะปาปาไพอัสที่ 12 ทรงสถาปนาท่านให้เป็น “นักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย” พระศาสนาจักรคาทอลิก ฉลองวันศาสนนามท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ในวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี

นอกจากนี้ คณะภราดาลาซาลกระทำการฉลองในโอกาสที่เหมาะสมแต่ละสถานการณ์ สำหรับในประเทศไทย เนื่องด้วยมีการระลึกถึงวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม เราจึงจัดพิธีสดุดีท่านนักบุญเช่นกัน ในวันที่ 15 มกราคม หรือช่วงสัปดาห์ของวันครูทุกปี