ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า  ผู้เปี่ยมด้วยความสุขุม          ความเข้มแข็งและโรจนาการ  ทรงเป็นที่ปรึกษาที่ดีของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดบันดาลจิตใจของเด็กนักเรียน    ที่อยู่ในความดูแลของข้าพระองค์  เป็นเด็กที่มีความนอบน้อมเชื่อฟัง  ขอพระองค์โปรดอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์ อบรม สั่งสอนเด็กนักเรียนตามลำพัง  ขอพระองค์โปรดประทาน  องค์พระจิตแห่งปรีชาญาณ  เพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจ  และสามารถอบรมสั่งสอนแนะนำ  และโปรดให้ข้าพระองค์มีความอดทน  ที่จะทำการอบรมสั่งสอน  ให้เด็กนักเรียนมีความเกรงขาม  และมีความรักแท้จริงใจอย่าแรงกล้า ต่อพระสิริมงคลของพระองค์

ข้าพระองค์ขอมอบภารกิจการงาน  ถวายแด่องค์พระเยซูคริสต์  พระแม่มารีอาผู้ทรงปฏิสนธินิรมล  ท่านนักบุญยอแซฟ    อัครเทวดา   นักบุญยอห์น แบพติสท์์  เดอ ลาซาล ขอท่านทั้งหลายได้ทรงปกปักข้าพระองค์  ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของข้าพระองค์อย่างดี
ด้วยเทอญ  

(ก่อ) พระเยซูเจ้าทรงสถิตในเรา

(รับ) ตลอดการนิรันดร์