ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น เกรดเฉลี่ย
1 เด็กหญิงพรชนิตว์ คุ้มรัตน์ ป.1/1 89.00
2 เด็กหญิงปางสีดา มะหิงสะกา ป.1/1 87.8
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญอุทัย ป.1/2 94.00
4 เด็กหญิงหทัยพันธน์ ถวิลการ ป.1/2 93.60
5 เด็กหญิงปรารถณา ราษฏร์อาศัย ป.1/2 92.00
6 เด็กหญิงไพลิน แก้วสิงห์ ป.1/2 91.60
7 เด็กชายศุภชัย กลิ่นสุนทร ป.1/2 88.60
8 เด็กชายณัฐดนัย อัคนีโชติ ป.1/2 88.40
9 เด็กหญิงกชอร รัตนสร้อย ป.1/2 89.60
10 เด็กชายจักรกฤษณ์ เครือศรี ป.2/1 93.80
11 เด็กชายพีระยุ กัณหา ป.2/1 89.00
12 เด็กหญิงกฤชญา มะลิงาม ป.2/1 86.00
13 เด็กหญิงกานต์ณัชชา คฤหปาน ป.2/2 90.80
14 เด็กหญิงอาภรณ์พรรณ จันทร์ทิพย์ ป.3/1 88.73
15 เด็กหญิงพรรษชล นาคน้อย ป.4/1 89.60
16 เด็กหญิงณิชานันท์ เคหะเจริญ ป.4/1 86.80
17 เด็กหญิงสุทัตตา หอมฉิน ป.5/1 85.20
18 เด้กหญิงฐิติชญา พลบุตร ป.5/1 85.00
19 เด็กหญิงภาคินี ทรัพย์สงวน ป.5/1 86.80
20 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัตตะ ป.6/1 86.36