ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น เกรดเฉลี่ย
1 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ชาเบาะ ม.1/1 4.00
2 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญญะธรรม ม.1/1 3.83
3 เด็กหญิงพรกนก ชั้นเชิง ม.1/1 3.82
4 เด็กชายชวัลวิทย์ สัตยาอภิธาน ม.2/1 4.00
5 เด็กชายสรวิชญ์ ผลประพฤติ ม.2/1 3.98
6 เด็กหญิงญาณิน สุจริตพานิส ม.2/1 3.98
7 เด็กชายนภัทร พุดบุรี ม.2/1 3.98
8 เด็กหญิงโสภาพรรณ สุขสำราญ ม.2/1 3.94
9 เด็กชายจริเวช คูณทวี ม.2/1 3.94
10 เด็กหญิงจันทกานต์ สุขเกษม ม.2/1 3.92
11 เด็กชายรัชชานนท์ เตชาเรื่องรุ่ง ม.2/1 3.89
12 เด็กหญิงสุทธิดา คุ้มสุข ม.2/1 3.89
13 เด็กหญิงสิราวรรณ มังกร ม.2/1 3.85
14 เด็กชายณฐกร รัมมะมนต์ ม.2/1 3.83
15 เด็กชายชนะพล กิตติเวช ม.2/3 3.80
16 เด็กหญิงสมฤดี ชำนาญชล ม.3/1 3.96
17 เด็กหญิงปิยธิดา ปุณณธรรมากุล ม.3/1 3.92
18 นางสาวณัฐธิตา แซ่ลี้ ม.3/1 3.87
19 เด็กหญิงศุภากร นวพรอุดมณ์ ม.3/1 3.85
20 เด็กหญิงเอื้ออารีย์ บุญเอี่ยม ม.3/2 3.87
21 นายณัฐวุฒิ เฉลิมกิตติชัย ม.3/3 3.83
22 นางสาวบุษกร ประหยัดทรัพย์ ม.4/1 4.00
23 นางสาวชนาภา เด่นดวง ม.4/1 4.00
24 นางสาวณัฐณิชา แสงพลอย ม.4/1 4.00
25 นายธนาธิป รัตนมงคล ม.4/1 3.93
26 นายวันครู ปนะมูลจักโก ม.4/1 3.87
27 นายธเนศ พลาดร ม.4/1 3.87
28 นางสาวดารัตน์ จินดาสิงห์ ม.4/1 3.87
29 นางสาวนภษร ชนะสิทธิ์ ม.4/2 3.86
30 นางสาวกัญญาภัค เรือนงาม ม.4/2 3.81
31 นายยุทธการ จูงกลาง ม.5/1 3.83
32 นางสาววิลาสินี พรมรื่น ม.5/2 3.82
33 นางสาวปทิตตา ฉิมกลีบ ม.6/2 3.82