"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2555
คณะภราดาสยาม งามดีและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ร่วมแสดงความยินดี คณะภราดาสยาม งามดีและคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงความยินดี
โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี 50 ปี
การปฏิญาณตน คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 20 เมษายน 2556
คณะภราดาสยาม งามดี และคณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานศพ พระมหาเทพมุณี ภราดาสยาม งามดี และคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานศพ พระมหาเทพมุณี
อดีตเจ้าอาวาส วัดไผ่ล้อม(อารามหลวง)
วันที่ 14 เมษายน 2556
กิจกรรมวันครอบครัวและผู้สูงอายุ  อาสนวิหารฯ ประจำปี 2013
ภราดาสยาม งามดีและคณะครู
โ รงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและผู้สูงอายุ
อาสนวิหารฯ ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2556
พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปของ ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แซบ ครบ 7 ปี พิธีบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงการจากไปของ
ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แซล ครบ 7 ปี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำปฐมวัย
"การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงานในระดับปฐมวัย
"(PROJECT BASE LEARING)
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556