ls60-095

นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช ผอ. พร้อมครูและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)เข้าร่วมการอบรม "เยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ"ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี