ls60-086

"อบรมการเป็นผู้นำด้วยการตระหนักรู้" นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสมุด โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560