1

of 2

ls60-060

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับประถมศึกษา "เรียนรู้สร้างสรรค์ สู่วิชาการรักษ์โลก" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560