web60-059

ขอแสดงความยินดี... ภราดาชัยพร กิจมงคล อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับรางวัลโล่รางวัลสถานศึกษาควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง วันที่ 29 สิงหาคม 2560