1

of 2

ls60-058

ยินดีต้อนรับ...คณะอาจารย์จากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)วันที่ 25 สิงหาคม 2560