1

of 2

ls60-057

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) "เรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 22 สิงหาคม 2560