1

of 2

ls60-056

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 "สิริกิติติ์มาตา 85 พรรษา มหาราชินี " กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2560