ls60-039

โรงเรียน เทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 กรกฎาคม 2560