ls60-025

ค่ายคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนทโร ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560